Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dierenhotel Arbina, gevestigd te Deil, Boonakkerweg 10, 4158 LG

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.
 2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is afgesloten.
 3. Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
 4. Pensionhouder: Degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
 5. Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
 6. Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
 7. Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
 2. Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op afspraak, buiten het hoogseizoen, de dierenverblijven te bezichtigen.

Artikel 3 – Inschrijving

 1. Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door de gastheer een reserveringsformulier gemaakt. Een bevestigingsformulier wordt per email aan de klant toegezonden. De algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar in de receptie van het dierenpension.
 2. Het reserveringsformulier bevat de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, telefoonnummer waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode of een telefoonnummer van een door de klant vastgesteld opvangadres, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

Artikel 4 – Reserveringssom

 1. Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is 50% van de totale verblijfskosten.
 2. Indien deze reserveringssom niet binnen 10 dagen wordt voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de klant aan het dierenpension schuldig is.
 4. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 3 weken voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, wordt de aanbetaling niet teruggestort op de rekening van de klant.    Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een dierenartsverklaring overhandigen aan het pension. Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier wordt de oorspronkelijk gereserveerde periode in rekening gebracht. Voor reserveringen in de maanden juli en augustus kunnen veranderingen kosteloos aan het dierenpension doorgeven worden tot 1 maart van dat desbetreffende jaar. Na deze datum is de reservering definitief en wordt de volledige gereserveerde periode aan de klant doorberekent.

Artikel 5 – Betaling

 1. De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn inbegrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
 2. In het dierenpension hangt op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst in een voor de klant toegankelijke ruimte.
 3. Betaling van hetgeen de klant op grond van een pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst à contant of per pin.
 4. Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
 5. De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.
 6. In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
 7. Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Dierenpension

 1. Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
 2. Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.
 3. Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
 4. Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. Zie art. 4.4.
 5. Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren zonder opgaaf van reden voor het gastdier. Dit geldt ook indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen. Dit geldt ook indien het vaccinatieboekje niet wordt meegebracht.
 6. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
 7. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Wanneer de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
 8. Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

 1. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.
 2. De klant verplicht zich om zijn huisdier op te (laten) halen indien het dierenpension dit adviseert in verband met de gezondheid of andere dwingende reden met betrekking tot het welzijn van het gastdier.
 3. De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
 4. De klant is verplicht bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. Zie voor de verplichte entingen en de hiervoor geldende inwerktijd www.dierenhotel-arbina.nl/entingen.
 5. Het gastdier dient tijdig voor aanvang van de pensionperiode te zijn ontwormd en ontvlooid.

Artikel 8 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier

 1. De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
 2. Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 3. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
 4. Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum bedrag van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig Euro).
 5. De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd. Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.